Online tədris nədir?Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti turizm sahəsində ixtisaslaşmış ali təhsil müəssisəsi olaraq tədrisin effektivliyini və keyfiyyətini artırmaq məqsədi ilə elektron tədris kurslarını təqdim edir.

Elektron tədris bilik və bacarıqların internetə çıxış üzərindən elektron vasitələrlə ötürülməsidir. Şəbəkə vasitəsi ilə tədris , kompüter vasitəsilə tədris, virtual tədris və rəqəmsal əməkdaşlıq bu təklidə əhatə olunub.E-learning ən effektiv tədris metodu hesab olunur: istənilən an hər hansı bir elektron kursları əldə etmək üçün imkan verir , Çeviklik, növbəti elektron  üstünlüyü: İlk növbədə iqtisadi cəhətdən ən sərfəli, dünyanın hər yerində keçirilə bilər təlim əhəmiyyətli müxtəlif öyrənmə yollarını, eləcə də onların fərdi təhsil səviyyəsində  bütün bu fəaliyyəti birləşdirə bilər.

e-Learning texnologiyasının layihəçiləri onu təhsilin yeni fəlsəfəsi hesab edirlər. Bu fəlsəfə əyani təhsil ilə yanaşı tədrisin bütün əhəmiyyətli formalarını əhatə edəcəkdir. Onlar esimvolunun nəinki electronic (elektron), eləcə də, 6 excellent (gözəl), enhanced (irəli çəkilmiş), emotional (emosional), extended (geniş), enthusiastic, energetic (entuziazm, enerji ilə zəngin) kimi mənaları bildirdiklərini iddia edirlər. e-Learning imkanlarının öyrənilməsi onların bir çox hallarda xarakteristikalarının ədalətli olması haqqında nəticəyə gəlməyə icazə verir. YUNESKO-nun bu sahədə terminologiya üzrə işçi qrupu e-Learning terminin milli dillərə tərcümə etməməyi tövsiyyə edir. Məşhur presendentlərin mövcud olmasına baxmayaraq (məsələn, kompüter – elektron-hesablama maşını, lazer – optik kvant generatoru), Moodle platformasında «Elektron təhsili» dərsliyinin müəllifləri daha konservativ nöqteyi-nəzəri dəstəkləyərək əsas etibarilə, «elektron təhsili» terminindən istifadə edir və onu təhsilin mahiyyəti kimi deyil, onun keyfiyyətinin artırılmasının vacib yüksək texnoloji vasitəsi kimi şərh edir.

Moodle (Modullar Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Moodle — açıq ilkin kod ilə tədris kurslarının idarə olunması sistemidir. PT tədris ilə bağlı internet-kurslarını və veb-saytları yaratmağa icazə verir. Sosial konstruktivizmin pedaqoji modelinin istifadəsi Moodle əsas xüsusiyyətidir. Layihənin əsas məqsədi — təhsil proseslərinin idarə olunması ilə bağlı ən yaxşı vasitələri müəllimlərə təqdim etməkdən ibarətdir.

  Available courses

  • İqtisadiyyata giriş, əsas iqtisadi anlayışlar
  • Pulun və bankların meydana gəlməsi
  • Maliyyə və bank sistemi, onun iqtisadiyyatda rolu
  • Bank biznesinin xüsusiyyətləri, Dünyada və Azərbaycanda
  • Bankların təsnifatı, təşkilati quruluşu
  • Bank xidmətlərinin təsnifatı
  • Aktiv və passiv əməliyyatlar
  • Bank kreditinin mahiyyəti, təsnifatı
  • Depozitlər və əmanətlər
  • Qeyri nəğd pulun idarə edilməsi, nəğdsiz hesablaşmalar
  • Bank riskləri
  • Bank marketinqi
  • Bank gününə daxil olan praktiki işlər

  Müasir dövrümüzdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının təsir dairəsi genişlənərək dövlət strukturlarını, vətəndaş cəmiyyəti institutlarını, iqtisadi və sosial sahələri, elm və təhsili, mədəniyyəti, bütövlükdə cəmiyyəti əhatə edir.

  Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyaları” fənninin predmeti, İnformasiya texnologiyalarının elmdə və təhsildə istifadəsinin əsas aspektləri və istiqamətlərini araşdırmaqdır

  İnformatikanın kompüterdən istifadə etməklə təsvirlərin yaradılması və redaktə edilməsi üsulları ilə məşğul olan sahəsi kompüter qrafikası adlanır

  İqtisadi informatika – iqtisadiyyatda tətbiq edilən informasiya sistemləri (İS) və onların iqtisadiyyatı haqqında elmdir. İnformasiya sistemlərinin iqtisadiyyatı dedikdə, onların istifadə edilməsi ilə bağlı olan xərclərin həmin sistemin səmərəliliyi ilə müqayisəsi nəzərdə tutulur.

  Site news

  (No news has been posted yet)