MƏDƏNİYYƏTİN NƏZƏRİYYƏSİ VƏ TARİXİ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Azərbaycan Turizm İnstitutu
2011/2012-ci üzrə doktorantura qəbul
MƏDƏNİYYƏTİN NƏZƏRİYYƏSİ VƏ TARİXİ (24.00.01) İXTİSASI ÜZRƏ
İMTAHAN SUALLARI
1.    Mədəniyyət xalqların milli mənlik siması kimi
2.    Mədəniyyətşünaslıq və onun bir elm kimi xüsusiyyətləri
3.    Mədəniyyət və sivilizasiya
4.    Şumer, Akkad mədəniyyəti
5.    Dünya mədəniyyəti və Azərbaycan mədəniyyətinin dünya mədəniyyərində yeri
6.    Misir mədəniyyəti
7.    Hett mədəniyyəti
8.    Hind mədəniyyəti
9.    Çin mədəniyyəti
10.    Yunan mədəniyyəti
11.    Roma mədəniyyəti
12.    Ərəb mədəniyyəti
13.    Azərbaycan mədəniyyəti
14.    Mədəniyyət sistemində elmin yeti və rolu
15.    Mədəniyyət, dövlət və vətəndaş
16.    Hüquq mədəniyyəti
17.    Mədəniyyətda millilik və beynəlmiləlçilik
18.    Azərbaycanın maddi və mənəvi mədəniyyəti
19.    Azərbaycan mədəniyyətinin xaricdə təbliği məsələləri
20.    Mədəniyyət və təbiət-cəmiyyət münasibətləri
21.    Dil və mədəniyyət
22.    Əxlaq mədəniyyəti
23.    Estetik mədəniyyət
24.    Mədəniyyətin yayılma vasitələri
25.    Mədəniyyət anlayışına tarixi və müasir yanaşma
26.    Mədəniyyətin funksiyalari
27.    Mədəniyyət siyasətinin xarakterik cəhətləri
28.    Elmlə dinin mübahisəsi və yaxın əlaqələri
29.    Mədəniyyət və cəmiyyət anlayışları
30.    Maddi mədəniyyət
31.    Azərbaycan milli mədəniyyəti qloballaşma şəraitində
32.    Qərb və Şərq nəzəriyyəsində mədəniyyət anlayışı
33.    Gender mədəniyyəti
34.    Mədəniyyət anlayışıç təriflər
35.    Mənəvi mədəniyyətin tərkib hissələri
36.    Mühiyə uyğunlaşma, dərketmə (qnoseoloji) funksiyalari
37.    Elitar və kütləvi mədəniyyət
38.    Mədəniyyət suyasəti
39.    Maddi və mənəvi mədəniyyət anlayışları
40.    Mədəniyyətin inkişafinda mentallığın rolu
41.    Kütləvi mədəniyyətin özünəməxsus cəhətləri
42.    Şərq və Qərb mədəniyyətinin xüsusiyyətləri
43.    Azərbaycan mədənyyəti qloballaşma dövründə
44.    İnformativ və komunikativ funksiyalar
45.    Mədəniyyət və təbiət anlayışı
46.    Elitar mədəniyyətin xarakteri
47.    Mədəniyyət-şəxsiyyət münasibətlərinin tipləri
48.    Mədəniyyət sistemində elmin yeri və rolu
49.    Aksioloji və semiotik fuksiyalar
50.    Qərb mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətləri
51.    Mədəniyyət və cəmiyyət
52.    Mədəniyyətin etnik xarakteristikası
53.    Gender siyasətinin mühüm vəzifələri
54.    Requlyativ (və ya normativ) fuksiyalar
55.    Etnis və mədəniyyət
56.    Şəxsiyyətin formalaşmasında mədəniyyətin rolu
57.    Mədəniyyətdə elm, din
58.    Mədəniyyət siyasəti
59.    Mədəniyyət anlayışı və kulturologiyanın predmeti
60.    Mədəniyyət və sivilizasoya (onların fərqi)
61.    Mədəniyyətin yayılma sistemi
62.    Elitar və kütləvi mədəniyyət
63.    Dünya mədəniyyətində yer tutan gender problemi
64.    Kommunikativ mədəniyyət, ünsiyyət mədəniyyəti
65.    Şərq mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətləri
66.    Kütləvi mədəniyyət sosial mədəni fenomen kimi
67.    Sivilizasiyanın əlamətləri
68.    Mədəniyyət və elm
69.    Bədii mədəniyyət anlayışı və onun tərkib hissələri
70.    Təhsil sistemi mədəniyyətin yayılmasında vasitə kimi
71.    Mədəniyyət və cəmiyyət, onların xüsusiyyətləri
72.    Sivilizasiya anlayışı, nəzəriyyələr
73.    Qloballaşmanın milli mədəniyyətlərə təsiri
74.    Mədəniyyətin tipologiyası
75.    Mədəniyyətin yayılmasında kütlıvi –kommunikasiya vasitələrinin rolu
76.    Mədəniyyət və dil
77.    Etnos və etnoyaradıcı faktorlar
78.    Şəxsiyyətin formalaşmasında incəsənətin tərbiyəvi rolu
79.      Kulturalogiya elminin tarixi
80.    Xalq mədəniyyəti
81.    Şəxsiyyətin anlayışı, tipləri
82.    Din və mədəniyyət
83.    Bədii mədəniyyət
84.    Mədəniyyətin strukturu. Mədəniyyətdə dinin strukturu
85.    Etnis anlayışı
86.    “Elitar mədəniyyətin” mədəniyyət sisteminda yeri və mövqeyi
87.    Dil fəal ünsiyyət vasitəsi kimi
88.    Sosiallaşdırma (humanistləşmə) funksiyası
89.    Mədəniyyətin yayılmasında kütləvi – kommunikasiya vasitələrinin rolu
90.    Sivilizasiyanın əlamətləri
91.    Təbiətin mədəniyyətlə qarşılıqlı əlaqəsi
92.    Qloballaşma və mədəniyyət
93.    Maddi və mənəvi mədəniyyətin oxşar və fərqli cəhətləri
94.    Şəxsiyyətin anlayışı
95.    Şəxsiyyətn və mədəniyyət münasibətləri
96.    Şəxsiyyətin – mədəniyyət münasibətlərinin əsas tipləri
97.    Mənəvi mədəniyyətin tərkib hissələri
98.    Mədəniyyətin əsas sahələri
99.    Mədəniyyətin tarixində məktəblər, nəzəriyyələr
100.    Mədəniyyət və sivilizasiya anlayışlarının oxşar və fərqli cəhətləri
101.    Qloballaşmanın sahələri
102.    Genderin mənəvi mədəniyyətə təsiri
103.    Mənəvi mədəniyyətin tərkib hissələri
104.    Kulturalogiyada məktəblər, nəzəriyyələr
105.    Mədəniyyətin tarixinin mərhələlərə bölünməsi
106.    Maddi və mənəvi mədəniyyətlərin vəhdati
107.    Mədəniyyətin strukturu və funksiyaları
108.    Mədəniyyətin etnik milli xarakteri
109.    Qloballaşmanın milli mədəniyyətə təsiri
110.    Mədəniyyətlə təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi
111.    Mədəniyyətin yayılma sistemi
112.    Kütləvi informasiya vasitələrinin tərbiyəvi əhəmiyyəti
113.    İncəsənətin növləri
114.    Qloballaşmanın müsbət və mənfi cəhətləri
115.    Mədəniyyətin tədqiqatçıları
116.    Mədəniyyətin funksiyaları
117.    Müasir dövrdə elm və din
118.     Qərb və Şərq mədəniyyətinin əas xüsusiyyətləri
119.    Şərq mədəniyyətinin əsas inkişaf mərhələləri və cəhətləri
120.    Qərb mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətləri
121.    Dinin mədəniyyətə təsiriə
122.    Humanizm funksiyalarının digər funksiyalarla əlaqəsi
123.    Bədii mədəniyyətin tərkib hissələri
124.    Mədəniyyətdə milli və beynəlmiləl cəhətlər
125.    Mədəniyyətin inkişafında varislik
126.    Mədəniyyətin sosial xarakteri
127.    Mədəniyyət anlayışı: təriflər, mülahizələr
128.    Mədəniyyətə yanaşam metodları
129.    Qloballaşma səbəbləri
130.    Mədəniyyətə yanaşma metodları
131.    Sosial təcrübənin ötürülməsi funksiyası
132.    Mədəniyyətə sistemli yanaşma metodu
133.    İncəsənətin növləri
134.    Mədəniyyətin idraki (qnoseoloji) funksiyası
135.    Mədəniyyətə fəaliyyətli yanaşma metodu
136.    Mədəniyyətin normativ yanaşma fuksiyası
137.    Mədəniyyətə dəyər (aksioloji) yanaşma
138.    Qloballaşmanın müsbət və mənfi cəhətləri
139.    Mədəniyyət tarixinin mərhələlərə bölünməsi
 

GÜNDƏM

Elektron Təhsil


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tourisme/public_html/modules/mod_mainmenu/legacy.php on line 50
ATİ Elektron təhsil mərkəzi

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tourisme/public_html/modules/mod_mainmenu/legacy.php on line 50
Azerbaijan eLearning Center
Elearning
Qiyabi təhsil
Doktorantura

ATİ Məzunlar

Turizm Təlim Mərkəzi